EPB Certificicaat

Heeft u een energieprestatiecertificaat van uw appartement of huis nodig ?

Elke persoon die voor eigen rekening of als tussenpersoon een vastgoed te koop of te huur aanbiedt, heeft de verplichting :

  • Ondubbelzinnige informatie in de advertentie te geven (affiche, internet, vastgoedadvertentie, enz). De informatie met betrekking tot het energieprestatiecertificaat die in de advertentie opgenomen moet worden is de energieklasse en de jaarlijkse CO2-emissie;
  • Op verzoek van elke kandidaat koper of huurder, gratis een kopie van het energieprestatiecertificaat af te leveren;
  • Zich ervan te vergewissen dat bepaalde gegevens in de voorlopige koopakte of in het huurcontract worden vermeld, zoals de energieklasse en de jaarlijkse CO2-emissie, en dat elke partij een kopie van het energieprestatiecertificaat heeft ontvangen. Wanneer de koop doorgaat, ontvangt de koper het originele exemplaar van het energieprestatiecertificaat.

De tarieven voor de uitvoering van een certificaat hangen af van de soort vastgoed, van de omvang, van de complexiteit ervan. U kunt uitgaven besparen door ons bezoek zorgvuldig voor te bereiden.

Dit zijn de nodige documenten :

Tijdens ons bezoek, moeten we alle energiekenmerken van het gebouw opnemen, ofwel via metingen, ofwel via visuele vaststelling. Bewijsstukken zijn eveneens van groot nut.

Onze komst goed voorbereiden is belangrijk.

Als u ons de grondtekening van de woning kunt tonen, dan kunnen immers kosten vermeden worden voor het nemen van de nodige metingen om het certificaat op te stellen.

De bewijzen van uitgevoerde werken voor de isolatie of documenten over het rendement van de verwarmingsketel of van uw beglazing zorgen voor een betere score van uw certificaat.

De grondtekening van de woning. Indien die niet in uw bezit is, dan kunnen wij zorgen voor het nemen van alle nodige metingen.

Een premie aanvraag, samen met de goedkeuringsbrief geldt als bewijs van de aanwezigheid van de isolatie.

Een diagnoserapport, attesten van regelmatige controle en van oplevering van verwarmingsinstallaties. Deze 3 documenten worden bij de diagnose, de regelmatige controle en de ontvangst van uw verwarmingsinstallatie door vakmensen opgesteld die bevoegd zijn om dergelijke handelingen uit te voeren.

Facturen (met voldoende details) van een erkende aannemer, met betrekking tot de installaties of de materialen die bij renovatiewerken werden gebruikt

De werfrapporten, het postinterventiedossier, de voortgangsverslagen van de werkzaamheden

Technische documentatie : van de verwarmingsketel en andere installaties.

Foto’s : een chronologie van foto’s van één of meerdere delen van het omhulsel, aan de hand waarvan een eenduidige vaststelling van de aanwezigheid van isolatie mogelijk is.

Alle info over de energieprestatiecertificaten kunt u vinden op de website van Leefmilieu Brussel :

http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=11560&langtype=2067

Appartement EPB excl. BTW EPB incl. BTW PLAN excl. BTW PLAN incl. BTW TOTAAL EPB + PLAN excl. BTW TOTAAL EPB + PLAN incl. BTW
<75 m2 115,7 140 57,85 70 173,55 210
van 75 tot 100 m2 132,23 160 66,11 80 198,34 240
van 101 tot 150 m2 148,76 180 74,38 90 223,14 270
>150 m2 165,29 200 82,64 100 247,93 300
 Huis 2 gevels excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW TOTAAL excl. BTW TOTAAL incl. BTW
<150 m2 165,29 200 90,91 110 256,2 310
van 150 tot 225 m2 190,08 230 99,17 120 289,25 350
van 226 tot 300 m2 206,61 250 115,7 140 322,31 390
>300 m2 227,27 275 132,23 160 359,5 435
Huis 3 gevels excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW TOTAAL excl. BTW TOTAAL incl. BTW
<150 m2 206,61 250 99,17 120 305,78 370
van 150 tot 225 m2 227,27 275 115,7 140 342,97 415
van 226 tot 300 m2 247,93 300 132,23 160 380,16 460
> 300m2 289,25 350 148,76 180 438,01 530
Huis 4 gevels excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW TOTAAL excl. BTW TOTAAL incl. BTW
<150 m2 227,27 275 115,7 140 342,97 415
van 150 tot 225 m2 247,93 300 132,23 160 380,16 460
van 226 tot 300 m2 268,59 325 148,76 180 417,35 505
> 300m2 289,25 350 165,29 200 454,54 550

* het tarief voor de plannen omvat niet het afleveren ervan aan de klant maar de volledige opmeting van alle verliesoppervlakten (vloeren, ramen, gevels, dak…), de berekening van de oppervlakte van de vloeren en die van het aantal kubieke meters.

* Al onze tarieven zijn ter informatie.

* Verplaatsingskosten zijn in de aangegeven prijzen begrepen.

Contact : 0479 833 906

Cécile De Ridder

Ransbeekstraat 179

1120 Brussel

Publicités
Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Le certificat PEB

Vous avez besoin d’un certificat de performance énergétique pour votre appartement ou votre maison ?

Toute personne qui, pour son compte ou à titre d’intermédiaire, met en vente ou en location un bien, doit :

• Indiquer sans équivoque la performance énergétique du bien dans la publicité (affiche, internet, annonces immobilières, etc …). Les informations relatives au certificat PEB qui doivent figurer dans la publicité sont la classe énergétique et les émissions annuelles de CO2;

• Fournir gratuitement à toute demande d’un candidat acheteur/locataire, une copie du certificat PEB

• S’assurer que certaines informations soient présentes dans le compromis de vente ou le bail de location : la classe énergétique et les émissions annuelles de CO2 et que chaque partie ait reçu une copie du certificat PEB. En cas de vente l’acquéreur reçoit l’original du certificat PEB.

Les tarifs pour la réalisation d’un certificat dépendent du type de bien, de sa taille, de sa complexité. Vous pouvez économiser de l’argent en préparant convenablement notre visite.

Les documents utiles:

Lors de notre visite nous devons procéder au relevé de toutes les caractéristiques énergétiques du bâtiment soit par mesurage, soit par constatation visuelle. Un autre moyen est le recours aux pièces justificatives.

Préparer notre venue est très important.

En effet, si vous pouvez nous présenter les plans de l’habitation, cela nous permet d’économiser les coûts liés à la prise des mesures nécessaires pour établir le certificat.

Les preuves des travaux réalisés pour l’isolation ou les documents sur le rendement de votre chaudière ou de vos vitrages vous permettront d’obtenir un score plus favorable sur votre certificat.

Les plans de l’habitation. Si vous ne les possédez pas, nous pouvons nous charger de prendre toutes les mesures nécessaires.

Une demande de primes accompagnée de la lettre d’approbation permet d’apporter la preuve de la présence d’une isolation.

Un rapport de diagnostic, des attestations de contrôle périodique et de réception des installations de chauffage  Ces 3 documents sont établis respectivement lors du diagnostic, du contrôle périodique et de la réception de votre installation de chauffage par des professionnels agréés pour effectuer ces actes

Des factures (suffisamment détaillées)  d’un entrepreneur enregistré relatives aux  installations ou aux matériaux utilisés lors des travaux de rénovation

Les rapports de chantier, d’un dossier d’intervention ultérieure (DIU), d’états d’avancement des travaux

La documentation technique : de la chaudière et des autres installations.

Des photos : Une chronologie de photos d’une ou de plusieurs parties de l’enveloppe, permettant une constatation univoque de la présence d’isolation.

Vous trouverez toutes les infos sur les certificats PEB sur le site de Bruxelles-environnement :  http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=11560&langtype=2060

Appartement PEB HTVA PEB TVAC PLAN HTVA PLAN TVAC TOTAL PEB + PLAN HTVA TOTAL PEB + PLAN TVAC
<75 m2 115,7 140 57,85 70 173,55 210
de 75 à 100 m2 132,23 160 66,11 80 198,34 240
de 101 à 150 m2 148,76 180 74,38 90 223,14 270
>150 m2 165,29 200 82,64 100 247,93 300
Maison 2 façades HTVA TVAC HTVA TVAC TOTAL HTVA TOTAL TVAC
<150 m2 165,29 200 90,91 110 256,2 310
de 150 à 225 m2 190,08 230 99,17 120 289,25 350
de 226 à 300 m2 206,61 250 115,7 140 322,31 390
>300 m2 227,27 275 132,23 160 359,5 435
Maison 3 façades HTVA TVAC HTVA TVAC TOTAL HTVA TOTAL TVAC
<150 m2 206,61 250 99,17 120 305,78 370
de 150 à 225 m2 227,27 275 115,7 140 342,97 415
de 226 à 300 m2 247,93 300 132,23 160 380,16 460
> 300m2 289,25 350 148,76 180 438,01 530
Maison 4 façades HTVA TVAC HTVA TVAC TOTAL HTVA TOTAL TVAC
<150 m2 227,27 275 115,7 140 342,97 415
de 150 à 225 m2 247,93 300 132,23 160 380,16 460
de 226 à 300 m2 268,59 325 148,76 180 417,35 505
> 300m2 289,25 350 165,29 200 454,54 550

* le tarif pour les plans ne prévoit pas la remise de plans au client mais le métrage complet de toutes les surfaces de déperditions (sols, fenêtres, façades, toit..), le calcul de la surface des planchers et le calcul du nombre de mètres cubes.

* Tous nos tarifs s’entendent à titre indicatif.

Les frais de déplacement sont inclus dans les prix indiqués.

Contact : 02 478 02 76 – 0479 833 905
Roland Martens
179 rue de Ransbeek
1120 Bruxelles
Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire